C# Multi Thread Socket Programlama ile basit bir Server Client Uygulaması 2

csharp

Bu yazımızda Multi Thread Socket Programlama ile basit bir uygulama nasıl yapabiliriz yazımızın 2. bölümüne devam edeceğiz.
İlk yazı için tıklayınız.

Uygulamamıza bir MainServer adında bir class daha ekliyoruz ve içini şu şekilde düzenliyoruz.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

using System.Threading;
using System.Net;
using System.Net.Sockets;

namespace MTSocket
{
  class MainServer
  {
    private static Thread masThread;
    private static MAS mas;

    public static void StartServer(int ListenPort, IPAddress ListenIP)
    {
      DebugConsole.Debugger.WriteConsole("Server Başlatılıyor", "Thread", "");
      mas = new MAS(ListenPort, ListenIP);
      masThread = new Thread(new ThreadStart(mas.StartListener));
      masThread.Start();
    }
    public static void StopServer()
    {
      if (masThread != null)
        if (masThread.IsAlive)
        {
          mas.StopListener();
          masThread.Abort();
        }
    }
    private class MAS
    {
      public MAS(int ListenPort, IPAddress ListenIP)
      {
        this._ListenPort = ListenPort;
        this._ListenIP = ListenIP;
        DebugConsole.Debugger.WriteConsole(ListenIP.ToString() + " : " + ListenPort.ToString(), "Thread", "MAS");
      }

      private int _ListenPort = 8000;
      private IPAddress _ListenIP = IPAddress.Any;

      TcpListener serverSocket;
      TcpClient clientSocket;
      public void StopListener()
      {
        if (clientSocket != null)
          clientSocket.Close();
        serverSocket.Stop();
      }

      public void StartListener()
      {
        bool done = false;
        serverSocket = new TcpListener(_ListenIP, _ListenPort);
        clientSocket = default(TcpClient);
        int counter = 0;
        counter = 0;

        serverSocket.Start();
        try
        {
          while (!done)
          {
            counter += 1;
            DebugConsole.Debugger.WriteConsole("Yeni Bağlantı için Bekleniyor", "Listener", "MAS");
            clientSocket = serverSocket.AcceptTcpClient();
            handleClinet client = new handleClinet();
            client.startClient(clientSocket, Convert.ToString(counter));
          }
        }
        catch (ThreadAbortException)
        {
          done = true;
          DebugConsole.Debugger.WriteConsole("Sonlandırma Talebi", "Listener", "MAS");
        }
        catch (Exception e)
        {
          DebugConsole.Debugger.WriteConsole("Error: " + e.Message, "Listener", "MAS");
        }
        finally
        {
          if (clientSocket != null)
            clientSocket.Close();
          serverSocket.Stop();
        }
      }
      //Class to handle each client request separatly
      public class handleClinet
      {
        TcpClient clientSocket;
        //string clNo;
        public void startClient(TcpClient inClientSocket, string clineNo)
        {
          DebugConsole.Debugger.WriteConsole("Client :" + clineNo, "handleClient", "MAS");
          this.clientSocket = inClientSocket;
          //this.clNo = clineNo;
          Thread ctThread = new Thread(doChat);
          ctThread.Start();
        }

        private void doChat()
        {
          byte[] bytesFrom = new byte[10 * 1024 + 1];
          string dataFromClient = null;
          Byte[] sendBytes = null;
          string serverResponse = null;

          while ((true))
          {

            try
            {
              DebugConsole.Debugger.WriteConsole("Data Bekleniyor","doChat", "MAS");
              NetworkStream networkStream = clientSocket.GetStream();

              bytesFrom = new byte[1000 * 1024 + 1];
              networkStream.Read(bytesFrom, 0, (int)clientSocket.ReceiveBufferSize);
              dataFromClient = "";
              dataFromClient = System.Text.Encoding.UTF8.GetString(bytesFrom);
              DebugConsole.Debugger.WriteConsole(dataFromClient, "doChat", "Clientten gelen data");

              dataFromClient = dataFromClient.Substring(0, dataFromClient.IndexOf("\0"));

              /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
              /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
              /////////////////Gelen veri işlenip burada cevap yollanılıyor////////////////
              /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

              serverResponse = "Server Response :" + dataFromClient;

              DebugConsole.Debugger.WriteConsole(serverResponse, "doChat", "Server cevabı");
              sendBytes = null;
              sendBytes = Encoding.UTF8.GetBytes(serverResponse);
              networkStream.Write(sendBytes, 0, sendBytes.Length);
              networkStream.Flush();
            }
            catch (Exception ex)
            {
              DebugConsole.Debugger.WriteConsole("Error: " + ex.Message, "doChat", "MAS");
              break;
            }
          }
        }
      }

    }
  }
}

Main Formda ise bu değişiklikleri yapıyoruz

public Main()

{

InitializeComponent();

DebugConsole.Debugger.isGUIMode = true;

}

private void S_StartStop_Click(object sender, EventArgs e)

{

DebugConsole.Debugger.WriteConsole("Server Başlıyor...", "Main Form", "");

MainServer.StartServer(8000, System.Net.IPAddress.Any);

S_StartStop.Enabled = false;

}

private void S_Debugger_Click(object sender, EventArgs e)

{

DebugConsole.Debugger.ShowConsole();

}

Formun Closing metoduna ise

    private void Main_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
    {
      MainServer.StopServer();
    }

Satırını ekliyoruz.
Server tarafını tamamlamış bulunuyoruz.
Yazımızın üçüncü bölümünde client tarafını geliştireceğiz.

Yorumları Göster