C# Veri Tipleri ve Değişkenler

Bu yazımızda sizlerle C#'da veri tipleri ve değişken kullanımı hakkında bilgiler vereceğim.

Değişkenler bellekte bulunan verilerdir. Bir değişkeni kullandığımız zaman o değişkenin bellekte bulundu yerdeki bilgiyi kullanırız. int, double, string gibi veri tipleri değer tiplerine örnek gösterilebilir.

Veri tipleri aşağıda sıralanmıştır.

 
Tip		Açıklama			Alabildiği Değer

sbyte		8 bit işaretli tamsayı		-128 : 127
short		16 bit işaretli tamsayı		-32.768 : 32.767
int		32 bit işaretli tamsayı		-2.147.483.648 : 2.147.483.647
long		64 bit işaretli tamsayı		-9.223.372.036.854.775.808 : -9.223.372.036.854.775.807
byte		8 bit işaretsiz tamsayı		0,177083333
ushort		16 bit işaretsiz tamsayı	0 : 65.535
uint		32 bit işaretsiz tamsayı	0 : 4.294.967.295
ulong		64 bit işaretsiz tamsayı	0 : 18.446.744.073.709.551.615
float		32 bit tek kayan sayı		+ya da - 1,5*10-45 : + ya da - 3,4*1038
double		64 bit çift kayan sayı		+ya da - 5*10-324 : + ya da - 1,7*10308
decimal		128 bit ondalıklı sayı		+ya da - 1,5*10-28 : + ya da - 7,9*1028
bool		1 bit				true : false
char		Karakterleri temsil eder	16 Unicode karakterleri

string		Unicode karakterlerinden oluşan string
object		Bütün veri türlerinin türediği kök eleman


Değişken Kullanımı

 <degisken_tipi> <degisken_adi>;

string metinDegiskeni;
int integerDegiskeni;

Not: Değişken isimlerini Türkçe karakter kullanmadan ve Boşluk bırakmadan yazmamız gerekiyor.

Değişkenlere Değer Atama

string metinDegiskeni = "Bu Bir Metindir";
int integerDegiskeni = 500;
char charDegiskeni = 'A';

String Değişkenlerde \ Ön Eki ile Kullanılan Karakterler

string metinDegiskeni = "\'"; //Tek Tırnak
string metinDegiskeni = "\""; //Çift Tırnak
string metinDegiskeni = "\\"; //Slash
string metinDegiskeni = "\0"; //NULL(Boş Karakter)
string metinDegiskeni = "\a"; //Beep(Bip Sesi)
string metinDegiskeni = "\b"; //Backspace(Geri Al)
string metinDegiskeni = "\n"; //New Line(Yeni Satır)
string metinDegiskeni = "\t"; //Tab(8 Karakter Boşluk)

C# Tip Dönüşümü

C#’da bulunan tipler birbirlerine dönüşüme izin verirler. Dönüşüm işlemi için System kütüphanesi altında bulunur.

<aktarilacak_degisken> = Convert.To<donusturululecek_tip>(<donusturululecek_degisken_deger>);

Önerkler

static void Main(string[] args)
    {
      //Tip Değişim Örnekleri
      int sayi = 15;
      Console.WriteLine("int sayı = {0}", sayi);

      string strSayi = Convert.ToString(15);
      Console.WriteLine("str sayı = {0}", strSayi);

      double dbSayi = Convert.ToDouble(15);
      Console.WriteLine("db sayı = {0}", dbSayi);

      //A Karakterini Char Tipine Dönüştürelim
      char karakter = 'A';
      Console.WriteLine(karakter);

      byte byteKarakter = Convert.ToByte(karakter);
      Console.WriteLine(byteKarakter);

      Console.Read();
    }
</span>
<pre>static void Main(string[] args)
    {
      /////////////////////////////////////////////
      //Klavyeden Girilen 2 Sayıyı Toplayan Program

      Console.Write("Sayı 1\'i Giriniz:");
      int s1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write("Sayı 2\'yi Giriniz:");
      int s2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      int top = s1 + s2;
      Console.WriteLine("Sonuç={0}", top);
      Console.ReadLine();
    }
Yorumları Göster